CRIP
Centri za razvoj inkluzivnih praksi
DOGAĐAJI

O nama

Šta su centri za razvoj inkluzivnih praksi?

Centri za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu su osnovani s ciljem sveobuhvatnog pristupa inkluziji, te pružaju podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, članovima/icama njihovih porodica, odgojno-obrazovnim stručnjacima/kinjama, kao i široj društvenoj zajednici.

KAKO SU NASTALI CENTRI?

Centri su uspostavljeni kao dio procesa implementacije Akcionog plana Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu.

Organizacija Save the Children pruža tehničku i stručnu podršku Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u procesu implementacije Akcionog plana Strategije putem projekta Inkluzija za sve- Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522), kojeg finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS). Projekat Inkluzija za sve se realizira u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Univerzitetom u Bolonji, Centrom znanja Profectus i Udruženjem Vesta.

OPIS CENTARA

Centri za razvoj inkluzivnih praksi su renovirani, pristupačni, savremeni i odgovarajuće opremljeni, te u potpunosti zadovoljavaju sve standarde za praćenje, razvoj i unapređenje inkluzije. Centri nude (re)hablitacijske usluge, usluge psiho-socijalne podrške, usluge mobilnih stručnih timova i usluge Centra znanja. Svojim djelovanjem se bitno razlikuju od ustanova za specijalni odgoj i obrazovanje jer predstavljaju dopunu redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a ne zamjenu za njih.

KO SU KORISNICI CENTARA?

Primarni korisnici Centara su djeca od rođenja do 18. godine, roditelji/staratelji djece sa poteškoćama, njihove porodice te svi akteri u razvoju inkluzivnog društva.

Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Tuzlanskom kantonu

VIŠE O STRATEGIJI

Usluge

Logopedska terapija

Jezik i govor prožimaju sve aspekte života: interakcije sa drugim osobama, mogućnost izražavanja vlastitih misli i osjećanja, kao i razumijevanje drugih. Bez pravilno razvijenog govora otežano je i učenje, kako savladavanje procesa čitanja i pisanja, tako i usvajanja znanja, vještina i navika.

Pročitaj više

Radna terapija

Radna terapija predstavlja važan segment osposobljavanja djeteta za samostalno funkcioniranje u aktivnostima svakodnevnog života koje obuhvaćaju brigu o sebi, produktivnost i slobodno vrijeme. Kod djece sa poteškoćama izuzetno je važno razviti vještine i sposobnosti koje im omogućavaju samostalnost.

Pročitaj više

Psiho-socijalna podrška

Pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima/starateljima, članovima/cama porodice i djeci sa poteškoćama od izuzetnog je značaja za sveobuhvatan pristup u poticanju razvoja djeteta. 

Pročitaj više

Fizioterapija

Fizioterapija je usmjerena na razvijanje, održavanje i obnavljanje maksimalne mobilnosti osobe u svakoj životnoj dobi. Uključivanje djece s motoričkim poteškoćama (npr. cerebralna paraliza, mišićna distrofija i dr.), izuzetno je važno za cjeloviti razvoj djeteta, ali i za njegovo/njeno funkcioniranje unutar redovnog sistema.

Pročitaj više

Senzorna terapija

Svaka osoba, bez obzira na hronološku dob, doživljava okolinu kroz sedam senzornih kanala (taktilni, vestibularni, vizuelni, auditivni, gustatorni, proprioceptivni i olfaktorni). Danas se sve češće govori o poteškoćama senzorne integracije koje su česte kod djece sa poteškoćama, bez obzira o kojim je poteškoćama riječ.

Pročitaj više

Mobilni stručni timovi

U sklopu Centara za razvoj inkluzivnih praksi oformljeni su i mobilni stručni timovi, koji pružaju podršku odgojno-obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Pročitaj više

Centar znanja

Centar znanja ima za cilj kontinuirano unapređivanje kvalitete inkluzivne prakse u svim segmentima društva. Organizira i provodi treninge i edukacije s ciljem unaprijeđenja vještina svih koji sudjeluju u razvoju inkluzivnog društva, brine o nabavci recentne literature iz svih područja rada, te pruža usluge savjetovanja i supervizija odgajateljima/cama, učiteljima/cama, nastavnicima/cama, liječnicima/cama, socijalnim radnicima/cama i drugima koji su uključeni u pružanje podrške djeci sa poteškoćama i njihovim porodicama.

Pročitaj više

Naš tim

Mi smo multidisciplinarni tim stručnjaka i stručnjakinja, koji pružaju savremenu i individualiziranu podršku svakom korisniku/ci.

Upoznajte nas

Kontakt


CRIP Gradačac

OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak,

Srnice bb

+387 35 867 023

facebook

Mapa

CRIP Banovići

OŠ Banovići,

Ul. Patriotske lige 8

+387 35 876 213

facebook

Mapa

Partneri centara

Logo

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

Logo

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA

Logo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA

Logo

PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA

Logo

OPĆINA GRADAČAC

Logo

OPĆINA BANOVIĆI

Logo

GRAD TUZLA

Logo

OPĆINA DOBOJ ISTOK

Logo

OPĆINA GRAČANICA

Logo

OPĆINA SREBRENIK

Logo

OPĆINA LUKAVAC

Logo

OPĆINA ŽIVINICE

Logo

OPĆINA KLADANJ

CRIP GRADAČAC

CRIP BANOVIĆI