Psiho-socijalna podrška

Psiho-socijalna podrška

Pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima/starateljima, članovima/cama porodice i djeci sa poteškoćama od izuzetnog je značaja za sveobuhvatan pristup u poticanju razvoja djeteta. Osnaženi roditelji/staratelji ključni su u osiguravanju prava i pružanju podrške svojoj djeci.

U Kabinetu za psiho-socijalnu podršku roditelji/staratelji i članovi/ce porodice mogu dobiti informacije o psiho-socijalnom razvoju djeteta, pružanju podrške djetetu sa poteškoćama, metodama poticanja razvoja djetetovih sposobnosti, upotrebi didaktičkog materijala u cilju poticanja razvoja, važnosti odnosa roditelj – dijete, razvoju samopoštovanja i samosvijesti djeteta, uticaju okruženja na razvoj djeteta, važnosti igre u razvoju djetetovog funkcioniranja te ostvarivanju prava iz odgojno-obrazovnog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite.

Osim navedenih informacija, roditeljima/starateljima se pruža savjetodavna podrška s ciljem prevladavanja psiho-socijalnih prepreka koje su uzrokovane činjenicom da imaju dijete sa poteškoćama, ali i reakcijama okoline na tu činjenicu.

Psiho-socijalna podrška obuhvaća dva aspekta pružanja podrške:

  1. psihološki aspekt odnosi se na karakteristike osobe koja traži podršku unutar Centra, dok se
  2. socijalni aspekt odnosi na uticaj društvenog konteksta na funkcioniranje osobe. 

Socijalni aspekt u psiho-socijalnoj podršci odnosi se i na informacije koje korisnik/ca psiho-socijalne podrške prima, a koje se odnose na prava i mogućnosti koje pripadaju djetetu sa poteškoćama i njegovoj/njenoj porodici. Osnovna svrha psiho-socijalne podrške je olakšati porodici svakodnevno funkcioniranje i suočavanje sa poteškoćama djeteta.